Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Verhaal in beeld en taal
Verhalen zitten overal, ze zweven om je heen, je ziet en voelt ze als je ervoor openstaat. Op deze site vind je verhalen om te lezen, om naar te kijken en soms om naar te luisteren. Je kunt ze ook zelf voorlezen zodat iemand anders ernaar kan luisteren.Kijk, lees en luister:


Kijk, lees en luister:


Kijk en lees:


Kijk en lees:


Kijk:


Kijk en lees:


Kijk en lees:


Kijk en lees:


Meedoen?
Er komen regelmatig nieuwe verhalen, soms zonder dat we direct geschikte foto's of kunstwerken hebben. Lees ze, en als je iets hebt dat bij een van de verhalen past, stuur dan de afbeelding naar ons toe.Wil je meer weten, wil je meedoen, wil je de nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op.


Nog meer? Kijk en lees:


Kijk ook eens bij de Filiaalhouders.

Dat zijn de verschillende mensen die schrijven, foto's en kunst maken. Zij werken samen.

Copyrightclausule
Niets van VERHAAL FILIAAL
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, kunstenaar of fotograaf. PDF bestanden mogen geprint worden en opgeslagen voor persoonlijk gebruik van de Filiaalbezoeker.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud